Niewidoczne

Wyjście do kina – film BOGOWIE

pobrane.jpgmm   images (18)

  Historia życia profesora Zbigniewa Religi. W rolę najsłynniejszego polskiego kardiochirurga wcieli się Tomasz Kot. „Bo­go­wie” to opo­wieść o pol­skim le­ka­rzu, który w la­tach 80. do­ko­nał pierw­sze­go w Pol­sce uda­ne­go przeszcze­pu serca. Prze­pro­wa­dzo­na przez Re­li­gę ope­ra­cja to nie tylko me­dycz­ne osią­gnię­cie, które po­zwo­li­ło ura­to­wać życie ty­się­cy pa­cjen­tów. Wyj­mu­jąc serce z ludz­kie­go ciała, Re­li­ga prze­ła­mał mo­ral­ne, kul­tu­ro­we i re­li­gij­ne tabu.

   Grupą 32 osób, 21.10.14r. wybraliśmy się do kina na film Bogowie, wspaniałe kino, o człowieku, który potrafił wejść na szczyt, z którego widział przyszłość dla wielu chorych ludzi. 

Polecamy ten film, jeśli jeszcze go nie widzieliście warto zobaczyć.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA